Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Benner coaching gevestigd te Ridderkerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24460925.

Persoonsgegevens

Doel van de verwerking

Benner coaching gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening.

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Het gaat hierbij om uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig, nuttig of noodzakelijk achten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor-en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een inschrijf-of intakeformulier in te vullen, het invullen van een toestemmingformulier, in overige correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelig van aard. Het kan voorkomen dat, in het kader van de dienstverlening, bijzondere persoonsgegevens door Benner coaching worden verwerkt. Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer u deze zelf actief heeft verstrekt en enkel voor het doel waarvoor deze bekend zijn gemaakt of wanneer u toestemming heeft gegeven deze gegevens te verwerken. Bijzondere persoonsgegevens die wij zouden kunnen verwerken:

Gezondheid (bijvoorbeeld lichamelijke klachten) indien nodig en/of nuttig in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar actief verstrekt door de ouders.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een hostingprovider en boekhouder. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder uw toestemming delen wij uw persoonsgegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. De bewaartermijn van 2 jaar wordt gehanteerd zodat u nog beroep kan doen op eventuele vervolgacties.

Cookies

Benner coaching maakt geen gebruik van cookies of andere soortgelijke technieken.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen via info@bennercoaching.nl.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.